Saturday, January 22, 2011

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU

PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

TAJUK /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI

1. Huruf-huruf abjad kecil

a – z.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

a. Menyebut huruf-huruf yang dipaparkan dengan betul.

b. Memadankan huruf-huruf kecil yang sama.

c. Mengenal dan mengingat huruf-huruf kecil yang terdapat dalam paparan atau carta.

d. Menulis huruf kecil yang disebut oleh guru atau yang didengar.

01. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan.

02. Menyebut/ mengenal nama huruf kecil secara rawak.

03. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi.

04. Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya.

05. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.

06. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan.

07. Menyurih huruf kecil mengikut turutan.

08. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.

09. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.

1.1 Paparan kad-kad abjad

a – z.

1.2 Menyebut huruf pada carta abjad secara turutan a – z.

1.3 Menyebut kad-kad abjad bergambar:

a-ayam

b-bola

c-cawan

d-dadu

1.4 Mewarna gambar berabjad.

1.5 Melengkapkan lembaran kerja.

2. Huruf-huruf besar A – Z

Pada akhir pelajaran murid dapat :

e. Menyebut huruf-huruf yang dipaparkan dengan betul.

f. Memadankan huruf-huruf besar yang sama.

g. Mengenal dan mengingat huruf-huruf besar yang terdapat dalam paparan atau carta.

h. Menulis huruf besar yang disebut oleh guru atau yang didengar.

i. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil dan menyalinnya semula.

10. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan.

11. Menyebut/ mengenal nama huruf besar secara rawak.

12. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi.

13. Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya.

14. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.

15. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan.

16. Menyurih huruf besar mengikut turutan.

17. Menyalin huruf besar daripada kad-kad huruf besar.

18. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.

2.1 Paparan kad-kad abjad

a – z.

2.2 Menyebut huruf pada carta abjad secara turutan a – z.

2.3 Menyebut kad-kad abjad bergambar:

a-arnab

b-bakul

c-cermin

d-durian

2.4 Mewarna gambar berabjad.

2.5 Melengkapkan lembaran kerja

3. Huruf-huruf vokal

a e i o u.

e taling /

e pepet

Pada akhir pelajaran murid dapat :

j. Mengenal huruf-huruf vokal dengan betul.

k. Membunyikan vokal dengan sebutan bunyi yang betul.

l. Memilih huruf vokal berdasarkan gambar dengan betul.

m. Menulis huruf vokal pada gambar yang diberi dengan betul.

19. Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u dengan sebutan yang betul.

20. Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau ‘language master’.

21. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.

22. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.

23. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

24. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.

25. Memadankan huruf vokal dengan gambar.

26. Menulis huruf vokal pada perkataan yang tidak lengkap.

3.1 Paparan kad-kad huruf vokal a, e, i, o, u.

3.2 Memadankan kad cantuman huruf vokal dengan gambar:

a-api

e-ekor

i-ikan

o-otak

u-ubi

3.3 Permainan menyebut atau menyambung bunyi vokal awalan. Contoh:

Guru - i

Murid - kan

3.3 Permainan domino gambar dengan vokal awal dan vokal dengan suku kata.

3.4 Latih-tubi atau melengkapkan vokal pada perkatan yang bergambar.

4. Suku kata KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

n. Membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar dengan betul.

o. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata dengan betul.

p. Memadankan suku kata KV dengan gambar yang diberi.

q. Menulis suku kata KV berdasarkan gambar dengan betul.

27. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar.

28. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata.

29. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.

30. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.

31. Menulis suku kata berdasarkan gambar.

4.1 Paparan carta / kad suku kata KV.

4.2 Menyebut suku kata KV dengan gambar yang diberi.

4.3 Menyesuaikan kad suku kata KV dengan gambar. . Contoh :

ba-baju

ca-cawan

da-dahi

4.4 Latih-tubi mengeja / menyebut suku kata KV.

4.5 Menulis/melukis /mewarna gambar yang bersuku kata KV di bawahnya.

4.6 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

5. Perkataan

KV + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

r. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul.

s. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV.

t. Mengeja perkataan KV + KV.

u. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

32. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

33. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

34. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

35. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

36. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

5.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KV.

5.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV.

5.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KV. Contoh:

ba + tu = batu

da + hi = dahi

bo + la = bola

me + ja = meja

5.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

5.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV.

5.6 Membaca ayat-ayat mudah seperti:

 1. Bapa beli baju
 2. Baju bapa baru
 3. Bapa beli baju baru

5.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

6. Perkataan dua suku kata

V + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

v. Menyebut nama benda dengan perkataan V + KV yang betul.

w. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KV.

x. Mengeja perkataan

V + KV.

y. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

37. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

38. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

39. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

40. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

41. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

42. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

6.1 Paparan gambar dengan perkataan V + KV.

6.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata V + KV.

6.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

V + KV. Contoh:

u-ubi

i-isi

a-abu

i-ibu

6.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

6.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan V + KV.

6.6 Membaca ayat-ayat mudah seperti:

 1. Ini baju Saya
 2. Baju ibu biru
 3. Abu bawa ubi

6.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

7. Perkataan

KV + KV + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

z. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KV yang betul.

aa. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV + KV.

bb. Mengeja perkataan

KV + KV + KV.

cc. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

dd. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

43. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

44. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

45. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

46. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

47. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

48. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

7.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KV +KV.

7.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KV + KV.

7.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KV + KV. Contoh:

ke + ru + si

ke + re + ta

pe + li +ta

7.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

7.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KV.

7.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Ali ada kerusi
 2. Bapa beli kereta
 3. Abu bawa pelita

7.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

8. Perkataan KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

ee. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK yang betul.

ff. Mengeja perkataan

KVK.

gg. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

hh. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

49. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

50. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

51. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

8.1 Paparan gambar dengan perkataan KVK.

8.2 Menyebut kad perkatan

KVK. Contoh:

beg

cat

bot

pen dsb.

8.3 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

8.4 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KVK.

8.5 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Rina beli beg baru
 2. Bas Baba cat kelabu
 3. Tepi bot ada pelita

8.6 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

9. Suku kata KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

ii. Membunyikan suku kata KVK berdasarkan carta dengan betul.

jj. Membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku kata dengan betul.

52. Membunyikan suku kata KVK berdasarkan carta atau kad-kad suku kata KVK.

53. Memadankan kad-kad suku kata KVK menjadi perkataan yang bermakna.

54. Menulis suku kata menjadi perkataan.

9.1 Meneliti dan membunyikan carta atau kad-kad suku kata KVK.

9.2 Membaca kad-kad suku kata KVK.

9.3 Memadankan suku-suku kata KVK menjadi perkataan.

9.4 Menulis dalam buku latihan perkataan yang didapati dari padanan kad.

9.5 Membaca semula perkataan yang ditulis dan memahami maknanya.

10. Perkataan

V + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

kk. Menyebut nama benda dengan perkataan V + KVK yang betul.

ll. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KVK.

mm. Mengeja perkataan

V + KVK.

nn. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

oo. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

55. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

56. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

57. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

58. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

59. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

60. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

10.1 Paparan gambar dengan perkataan V +KVK.

10.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata V + KVK.

10.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

V + KVK. Contoh:

i + kan

a + yam

e + nam

10.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

10.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan V + KVK.

10.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

1. Ayah bela itik.

2. Ayah bela ayam.

3.Ayah bela ayam dan itik.

10.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

11. Perkataan

KV + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

pp. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVK yang betul.

qq. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KVK.

rr. Mengeja perkataan

KV + KVK.

ss. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

tt. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

61. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

62. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

63. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

64. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

65. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

66. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

11.1 Paparan gambar dengan perkataan KV +KVK.

11.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVK.

11.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KVK. Contoh:

po + kok

ba + dak

la + pan

11.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

11.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KVK.

11.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Itu pokok labu.
 2. Badak dalam zoo.
 3. Ii lapan ekor ayam.

11.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

12. Perkataan

KVK + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

uu. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV yang betul.

vv. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KV.

ww.Mengeja perkataan

KVK + KV.

xx. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

yy. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

67. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

68. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

69. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

70. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

71. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

72. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

12.1 Paparan gambar dengan perkataan KVK +KV.

12.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KV.

12.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVK + KV. Contoh:

sum + bu

kun + ci

pin + tu

12.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

12.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KV.

12.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Badak sumbu tiga ekor.
 2. Rumah itu ada pintu.
 3. Kunci ibu sudah patah.

12.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

13. Perkataan

KVK + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

zz. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KVK yang betul.

aaa. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KVK.

bbb. Mengeja perkataan

KVK + KVK dengan betul.

ccc. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

ddd. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

73. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

74. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

75. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

76. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

77. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

78. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

79. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

13.1 Paparan gambar dengan perkataan KVK +KVK.

13.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KVK.

13.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVK + KVK. Contoh:

sam + pan

lan + dak

ban + tal

cin + cin

13.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

13.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KVK.

13.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Ayah beli sampan
 2. Dalam bilik ada bantal.
 3. Emak beli cincin.

13.7 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

13.8 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

14. Perkataan

KV + KV + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

eee. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KVK yang betul.

fff. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV + KVK.

ggg. Mengeja perkataan

KV + KV + KVK dengan betul.

hhh. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

iii. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

80. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

81. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

82. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

83. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

84. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

85. Memadankan perkataan dengan gambar.

86. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

87. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

88. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

14.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KV +KVK.

14.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KV + KVK.

14.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KV + KVK. Contoh:

se + ko + lah

pe + ma + dam

ba + si + kal

14.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

14.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KVK.

14.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Raju pergi sekolah
 2. Liza simpan pemadam
 3. Basikal adik baru.

14.7 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

14.8 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

15. Perkataan

KVK + KV + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

jjj. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV + KVK yang betul.

kkk. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KV + KVK.

lll. Mengeja perkataan

KVK + KV + KVK dengan betul.

mmm. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

nnn. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

89. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

90. Menyatu dan memadankan suku - suku kata berdasarkan gambar.

91. Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

92. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

93. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

94. Memadankan perkataan dengan gambar.

95. Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

96. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

97. Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

15.1 Paparan gambar dengan perkataan KVK + KV +KVK.

15.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KV + KVK.

15.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVK + KV + KVK. Contoh:

ram + bu + tan

jam + ba + tan

cen + da + wan

15.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

15.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KV + KVK.

15.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Ibu makan rambutan
 2. Kakak atas jambatan.
 3. Pak cik kutip cendawan.

15.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

15.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

15.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

16. Perkataan KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

ooo. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK yang betul.

ppp. Mengeja perkataan

KVKK dengan betul.

qqq. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

rrr. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

98. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

99. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

100.Membina, membaca dan menulis perkataan.

101.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

102.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

103.Menjawab soalan mudah.

104.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

105.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

16.1 Paparan gambar dengan perkataan KVKK.

Contoh:

wang

tong

zink

16.2 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

16.3 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK.

16.4 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Sarah beri wang kepada saya.
 2. Atas lori ada tong.
 3. Zink itu telah karat.

16.5 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

16.6 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan atau melengkapkan lembaran kerja.

17. Suku kata KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

sss. Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan carta dengan betul.

ttt. Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata dengan betul.

106.Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan carta atau kad-kad suku kata KVKK.

107.Memadankan kad-kad suku kata KVKK menjadi perkataan yang bermakna.

108.Menulis suku kata menjadi perkataan.

17.1 Meneliti dan membunyikan carta atau kad-kad suku kata KVKK.

17.2 Membaca kad-kad suku kata KVKK.

17.3 Memadankan suku-suku kata KVKK menjadi perkataan.

17.4 Menulis dalam buku latihan perkataan yang didapati dari padanan kad.

17.5 Membaca semula perkataan yang ditulis dan memahami maknanya.

18. Perkataan

KV + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

uuu. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVKK yang betul.

vvv. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KVKK.

www. Mengeja perkataan

KV + KVKK dengan betul.

xxx. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

yyy. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

109.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

110.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

111.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

112.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

113.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

114.Memadankan perkataan dengan gambar.

115.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

116.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

117.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

18.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KVKK.

18.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVKK.

18.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KVKK. Contoh:

ku + cing

bu + rung

pa + yung

18.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

18.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KVKK.

18.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Ali ada kucing.
 2. Payung Mona warna merah.
 3. Burung atas pokok.

18.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

18.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

18.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

19. Perkataan

V + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

zzz. Menyebut nama benda dengan perkataan V + KVKK yang betul.

19a. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KVKK.

19b. Mengeja perkataan

V + KVKK dengan betul.

19c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

19d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

118.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

119.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

120.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

121.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

122.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

123.Memadankan perkataan dengan gambar.

124.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

125.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

126.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

127.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

19.1 Paparan gambar dengan perkataan V + KVKK.

19.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata V + KVKK.

19.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

V + KVKK. Contoh:

u + dang

o + rang

a + bang

19.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

19.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan V + KVKK.

19.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Emak bawa udang dari pasar.
 2. Orang itu sudah pergi.
 3. Saya ada tiga orang abang.

19.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

19.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

19.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

20. Perkataan

KVK + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

20a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KVKK yang betul.

20b. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KVKK.

20c. Mengeja perkataan

KVK + KVKK dengan betul.

20d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

20e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

128.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

129.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

130.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

131.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

132.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

133.Memadankan perkataan dengan gambar.

134.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

135.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

136.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

137.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

20.1 Paparan gambar dengan perkataan KVK + KVKK.

20.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KVKK.

20.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVK + KVKK. Contoh:

kan + dang

bin + tang

kum + bang

20.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

20.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KVKK.

20.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Dalam kandang ada kambing.
 2. Bintang cantik waktu malam.
 3. Kumbang hitam atas kayu.

20.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

20.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

20.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

21. Perkataan

KVKK + KV

Pada akhir pelajaran murid dapat :

21a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KV yang betul.

21b. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVKK + KV.

21c. Mengeja perkataan

KVKK + KV dengan betul.

21d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

21e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

138.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

139.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

140.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

141.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

142.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

143.Memadankan perkataan dengan gambar.

144.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

145.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

146.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

147.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

21.1 Paparan gambar dengan perkataan KVKK + KV.

21.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KV.

21.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVKK + KV. Contoh:

tang + ga

nang + ka

bang + ku

21.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

21.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KV.

21.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Rumah Ali ada tangga.
 2. Dolah suka makan nangka.
 3. Bangku ada di kantin.

21.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

21.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

21.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

22. Perkataan

KVKK + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

22a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KVK yang betul.

22c. Mengeja perkataan

KVKK + KVK dengan betul.

22d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

22e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

148.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

149.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

150.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

151.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

152.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

153.Memadankan perkataan dengan gambar.

154.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

155.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

156.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

157.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

158.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

22.1 Paparan gambar dengan perkataan KVKK + KVK.

22.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KVK.

22.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVKK + KVK. Contoh:

ting + kap

mang + kuk

tong + kat

22.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

22.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KVK.

22.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Tingkap itu besar.
 2. Mangkuk kaca sudah pecah.
 3. Datuk pakai tongkat kayu.

22.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

22.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

22.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

23. Perkataan

KVKK + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

23a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KVKK yang betul.

23c. Mengeja perkataan

KVKK + KVKK dengan betul.

23d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

23e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

159.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

160.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

161.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

162.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

163.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

164.Memadankan perkataan dengan gambar.

165.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

166.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

167.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

168.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

169.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

23.1 Paparan gambar dengan perkataan KVKK + KVKK.

23.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KVKK.

23.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVKK + KVKK. Contoh:

kang + kung

long + kang

jeng + king

23.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

23.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KVKK.

23.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Petani tanam kangkung
 2. Tepi rumah ada longkang.
 3. Sani kena gigit jengking

23.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

23.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

23.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

24. Perkataan

KV + KV + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

24a. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KVKK yang betul.

24c. Mengeja perkataan

KV + KV + KVKK dengan betul.

24d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

24e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

170.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

171.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

172.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

173.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

174.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

175.Memadankan perkataan dengan gambar.

176.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

177.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

178.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

179.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

180.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

24.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KV + KVKK.

24.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KV + KVKK.

24.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KV + KVKK. Contoh:

se + la + dang

be + la + lang

te + ro + pong

24.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

24.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KVKK.

24.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Dalam zoo ada seladang.
 2. Belalang terbang di padang.
 3. Pak Mat guna teropong.

24.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

24.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

24.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

25. Perkataan

KV + KVK + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

25a. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVK + KVKK yang betul.

25c. Mengeja perkataan

KV + KVK + KVKK dengan betul.

25d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

25e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

181.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

182.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

183.Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

184.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

185.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

186.Memadankan perkataan dengan gambar.

187.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

188.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

189.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

190.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

191.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

25.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KVK + KVKK.

25.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVK + KVKK.

25.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KVK + KVKK. Contoh:

be + lim + bing

pe + lam + pong

se + rom + bong

25.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

25.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KVKK.

25.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Kumari suka makan belimbing.
 2. Ali mandi guna pelampung.
 3. Kapal itu ada serombong.

25.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

25.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

25.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

26. Perkataan

KVK + KV + KVKK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

26a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV + KVKK yang betul.

26c. Mengeja perkataan

KVK + KV + KVKK dengan betul.

26d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

26e. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

192.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

193.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

194.Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

195.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

196.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

197.Memadankan perkataan dengan gambar.

198.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

199.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

200.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

201.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

202.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

26.1 Paparan gambar dengan perkataan KVK + KV + KVKK.

26.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KV + KVKK.

26.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVK + KV + KVKK. Contoh:

tem + pu + rung

pen + da + yung

pem + bo + rong

26.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

26.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KV + KVKK.

26.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Tempurung kelapa warna coklat.
 2. Sampan itu ada pendayung.
 3. Pemborong ikan di pasar ikan.

26.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

26.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

26.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

27. Perkataan

KVKK + KV + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

27a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KV + KVK yang betul.

27b. Mengeja perkataan

KVKK + KV + KVK dengan betul.

27c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

27d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

203.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

204.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

205.Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

206.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

207.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

208.Memadankan perkataan dengan gambar.

209.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

210.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

211.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

212.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

213.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

27.1 Paparan gambar dengan perkataan KVKK + KV + KVK.

27.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KV + KVK.

27.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KVKK + KV + KVK. Contoh:

bung + ku + san

teng + ko + rak

pang + gi + lan

27.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

27.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KV + KVK.

27.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Aminah mendapat bungkusan.
 2. Tengkorak orang dalam peti.
 3. Panggilan telefon dari kakak.

27.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

27.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

27.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

28. Perkataan

KV + KVKK + KVK

Pada akhir pelajaran murid dapat :

28a. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVKK + KVK yang betul.

28b. Mengeja perkataan

KV + KVKK + KVK dengan betul.

28c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.

28d. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.

214.Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

215.Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.

216.Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

217.Menulis perkataan berdasarkan gambar.

218.Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

219.Memadankan perkataan dengan gambar.

220.Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.

221.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

222.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

223.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

224.Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.

28.1 Paparan gambar dengan perkataan KV + KVKK + KVK.

28.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVKK + KVK.

28.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan

KV + KVKK + KVK. Contoh:

pe + rang + kap

me + nang + kap

me + rang + kak

28.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

28.5 Menulis/mewarna/melukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KVKK + KVK.

28.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Sang Kancil kena perangkap.
 2. Pemburu itu menangkap ular.
 3. Adik Salmah merangkak.

28.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.

28.8 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.

28.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.

29. Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

29a. Menyebut perkataan yang ada diftong dengan betul.

29b. Mengeja perkataan

yang melibatkan diftong dengan betul.

29c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan diftong dengan betul.

29d. . Menyebut perkataan yang ada vokal berganding dengan betul.

29e. Mengeja perkataan

yang melibatkan vokal berganding dengan betul.

29f.Menulis perkataan/ ayat berdasarkan vokal berganding dengan betul.

29g.Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah yang melibatkan diftong dan vokal berganding dengan betul.

225.Menyebut perkataan yang ada diftong.

226.Menyebut perkataan yang ada vokal berganding.

227.Menulis perkataan yang ada diftong dengan betul.

228.Menulis perkataan yang ada vokal berganding dengan betul.

229.Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding.

230.Memahamkan perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding.

231.Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong dan vokal berganding.

232.Menulis ayat-ayat yang mengandungi diftong dan vokal berganding.

233.Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

234.Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

235.Latihan ejaan terancang.

29.1 Menyebut paparan suku kata diftong. Contoh:

lau, kai, rai, pai

29.2 Menunjuk suku kata yang disebut oleh guru.

29.3 Mencantumkan suku kata diftong dengan suku kata yang lain menjadi perkataan yang bermakna. Contoh:

pulau, pakai, tapai, serai

29.4 Mengeja perkataan yang melibatkan diftong.

29.5 Menulis dalam buku atau melengkapkan lembaran kerja.

29.6 Menyebut paparan suku kata vokal berganding. Contoh.

ai, au, ia, ui, iu

29.7 Menjadikan vokal berganding perkataan yang bermakna. Contoh:

kail, paut, liar, buih, tiup

29.8 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Kami berkelah di pulau.
 2. Fatimah pakai topi hijau.
 3. Adik bermain buih sabun.

29.9Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan.

30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (diagraf).

Pada akhir pelajaran murid dapat :

30a. Menyebut perkataan yang ada digraf dengan betul.

30b. Mengeja perkataan

yang melibatkan digraf dengan betul.

30c. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan digraf dengan betul.

30d.Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah yang melibatkan digraf dengan betul.

236.Menyebut perkataan yang ada diagraf.

237.Menulis perkataan yang ada diagraf.

238.Menulis perkataan yang melibatkan diagraf.

239.Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diagraf.

240.Memahamkan perkataan yang melibatkan diagraf.

241.Membaca ayat-ayat yang mengandungi diagraf.

242.Menulis ayat-ayat yang mengandungi diagraf.

243.Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

244.Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

245.Latihan ejaan terancang.

30.1 Menyebut paparan suku kata digraf. Contoh:

nga, ngu, nyi, sya, nya, ngau, nyi

30.2 Menunjuk suku kata yang disebut oleh guru.

30.3 Mencantumkan suku kata digraf dengan suku kata yang lain menjadi perkataan yang bermakna. Contoh:

nganga, nyanyi, ngeri, punya, sunyi

30.4 Mengeja perkataan yang melibatkan diagraf.

30.5 Menulis dalam buku atau melengkapkan lembaran kerja.

30.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti:

 1. Kakak nyanyi dalam bilik.
 2. Ini Halim punya baju.
 3. Malam ini sunyi.

30.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan.

31. Membaca dan membina ayat mudah

Pada akhir pelajaran murid dapat:

31a. Membaca 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar yang diberi dengan betul.

31b. Menyusun perkataan menjadi 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar dengan betul.

31c. Membina 3 ayat mudah berdasarkan perkataan/ gambar yang disediakan dengan betul.

31d. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

246.Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.

247.Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.

248.Menyusun perkatan menjadi ayat yang lengkap.

249.Membina ayat mudah berdasarkan tajuk-tajuk yang pernah dipelajari.

250.Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.

251.Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

252.Latihan ejaan terancang.

31.1 Membaca ayat bergambar yang dipaparkan.

31.2 Mengeja perkataan yang terkandung pada ayat.

31.3 Menjawab soalan mudah.

31.4 Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan.

31.5 Menyusun ayat berdasarkan perkataan/ gambar yang disediakan.

31.6 Membina ayat secara berpandu.

31.7 Menulis semula ayat-ayat dalam buku latihan.

31.8 Melengkapkan lembaran kerja.

32. Bacaan dan pemahaman.

Pada akhir pelajaran murid dapat :

32a. Membaca 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar yang diberi dengan betul.

32b.Membaca petikan mudah dengan betul.

32c. Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan gambar bersiri.

32d. Membaca dan menjawab soalan pemahaman.

253.Membaca ayat-ayat yang disediakan.

254.Membaca petikan mudah.

255.Menyusun ayat supaya betul susunan mengikut turutan.

256.Menjawab soalan pemahaman.

32.1 Membaca beberapa ayat yang dipaparkan.

32.2 Mengeja perkataan-perkatan pada ayat yang diajukan.

32.3 Membaca petikan mudah.

32.4 Menjawab soalan-soalan pemahaman.

32.5 Menulis dalam buku latihan atau lembaran kerja.

32.6 Pengayaan membina ayat / menyusun ayat / memadan ayat / mengisi tempat kosong / pantun dsb.

Catatan: Sila teliti Rancangan Pengajaran Tahunan dan pastikan anda memilih kemahiran yang sesuai untuk buat pemulihan:

Pensyarah:

ZALEHA TAMBI ADAM

PERSEDIAAN RANCANGAN HARIAN

BAHASA MELAYU

CONTOH 1

Minggu: _______ Hari: __________ Tarikh:__________

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Kelas : Tahun 2 Melur Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Tajuk : Huruf abjad kecil a – z

Kemahiran: 1.Mengenal huruf-huruf abjad kecil a,b, c, d…. (Kumpulan 1- 4 orang)

2. Mengasingkan huruf-huruf abjad kecil mengikut warna a,b,c,d….

(Kumpulan 2 – 3 orang)

3. Menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil yang sama saiz a,b, c,d,….

(Kumpulan 3 – 5 orang)

Objektif : 1. Kumpulan 1 - murid boleh menyebut serta menyalin huruf-huruf abjad kecil a-z

2. Kumpulan 2 – murid boleh mengasingkan serta menekap huruf-huruf abjad

mengikut warna

3. Kumpulan 3 – murid boleh menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz

Aktiviti : Kumpulan 1 – i. rakan murid menunjukkan huruf-huruf abjad kecil secara

rawak.

ii. rakan murid mempamerkan huruf-huruf abjad kecil secara

turutan.

iii. murid menyebut huruf-huruf abjad yang dipamerkan oleh

rakan.

iv. murid menyebut dan menyalin semula huruf-huruf abjad kecil

yang disediakan.

Kumpulan 2 - i. Murid mengasingkan huruf-huruf abjad kecil

mengikut warna.

ii. Murid cuba mencari huruf-huruf yang tersembunyi dalam

gambar yang disediakan.

iii. Murid menekap @ melukis huruf-huruf yang sama pada

bahan yang disediakan.

Kumpulan 3 – i. murid mengenal huruf-huruf abjad kecil secara rawak.

ii. murid memadankan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz.

iii.murid melengkap huruf-huruf abjad kecil di petak yang di

kosongkan.

Impak : BBM – Huruf-huruf abjad kecil, lembaran kerja.

Kumpulan 1 : 2 daripada 4 orang telah menguasai kemahiran 1.

Kumpulan 2 : 1 daripada 3 orang telah menguasai kemahiran 2.

Kumpulan 3 : 2 daripada 5 orang telah menguasai kemahiran 3.

CONTOH 2

Minggu: _______ Hari: __________ Tarikh:__________

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Kelas : Tahun 2 Melur Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Tajuk : Huruf abjad kecil a – z

KUMPULAN 1 ( 4 orang )

Kemahiran : Mengenal huruf-huruf abjad kecil a,b, c, d….

Objektif : Murid boleh menyebut serta menyalin huruf-huruf abjad kecil a-z

Aktiviti : 1. Rakan murid menunjukkan huruf-huruf abjad kecil secara rawak.

2. Rakan murid mempamerkan huruf-huruf abjad kecil secara turutan.

3. Murid menyebut huruf-huruf abjad yang dipamerkan oleh rakan.

4. Murid menyebut dan menyalin semula huruf-huruf abjad kecil yang

disediakan.

KUMPULAN 2 ( 3 orang )

Kemahiran : Mengasingkan huruf-huruf abjad kecil mengikut warna a,b,c,d….

Objektif : Murid boleh mengasingkan serta menekap huruf-huruf abjad

mengikut warna

Aktiviti : 1. Murid mengasingkan huruf-huruf abjad kecil mengikut warna.

2. Murid cuba mencari huruf-huruf yang tersembunyi dalam gambar yang

disediakan.

3. Murid menekap @ melukis huruf-huruf yang sama pada bahan yang

disediakan.

KUMPULAN 3 ( 5 orang )

Kemahiran : Menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil yang sama saiz a,b, c,d,….

Objektif : Murid boleh menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz

Aktiviti : 1. Murid mengenal huruf-huruf abjad kecil secara rawak.

2. Murid memadankan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz.

3. Murid melengkap huruf-huruf abjad kecil di petak yang dikosongkan.

Impak : BBM – Huruf-huruf abjad kecil, lembaran kerja.

Kumpulan 1 : 2 daripada 4 orang telah menguasai kemahiran 1.

Kumpulan 2 : 1 daripada 3 orang telah menguasai kemahiran 2.

Kumpulan 3 : 2 daripada 5 orang telah menguasai kemahiran 3.


CONTOH 1

JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN KHAS

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM

HARI / MASA

10.00 10.20

10.20-10.50

10.50- 11.20

11.20- 11.50

11.50- 12.20

12.20 -12.50

1.00 -1.30

1.30- 2.00

2.00- 2.30

2.30 -3.00

ISNIN

REHAT

Bahasa Melayu

(Tahun 4K & 5)

P&P

Bahasa Melayu

(Tahun 3C dan B)

Bahasa Melayu

(Tahun 2J, K & 3K, U)

SELASA

REHAT

Bahasa Melayu

(4K & 5U)

P&P

Bahasa Melayu

(Tahun 2C, J, U)

Bahasa Melayu

(Tahun 3J, K & 2 B, K )

RABU

REHAT

Bahasa Melayu

(Tahun 4K, 5U)

P&P

Bahasa Melayu

(Tahun 3K, B, U)

Bahasa Melayu

(Tahun 2B, J)

KHAMIS

REHAT

Bahasa Melayu

(Tahun 4K, 5U)

P&P

Bahasa Melayu

(Tahun 3J, U, C & 2J, 2K)

Bahasa Melayu

(Tahun 2B, C, U)

MASA

7.20-

7.40

7.40-

8.10

8.10-

8.40

8.40- 9.10

9.10- 9.40

9.40-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

JUMAAT

Bahasa Melayu

(Tahun 4K, 5U)

REHAT

K.Susulan

(Thn, 6)

ANALISA JADUAL WAKTU

BAHASA MELAYU

990 MINIT

PERSEDIAAN DAN PENGAJARAN

120 MINIT
CONTOH 2

JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN KHAS

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTIH

HARI / MASA

7.30-

8.00

8.00-

8.30

8.30– 9.00

9.00-

9.30

9.30-

10.00

10.00-

10.30

10.30-

11.00

11.00-

11.30

11.30-

12.00

12.00-

12.30

ISNIN

PERHIM.

Bahasa Melayu

(2 MELUR)

P&P

REHAT

Bahasa Melayu

(3 ROS)

SELASA

P&P

Bahasa Melayu

(4 MAWAR)

REHAT

Bahasa Melayu

(5 KEKWA )

Bahasa Melayu

(2 MELUR)

RABU

P&P

Bahasa Melayu

(3 ROS)

REHAT

Bahasa Melayu

(4 MAWAR)

Bahasa Melayu

(5 KEKWA)

KHAMIS

P&P

Bahasa Melayu

(2 MELUR)

Bahasa Melayu

(3 ROS)

REHAT

Bahasa Melayu

(4 MAWAR)

JUMAAT

Bahasa Melayu

(5 KEKWA)

Bahasa Melayu

(Tahun 2 MELUR)

REHAT

B.Melayu

(3 ROS)

ANALISA JADUAL WAKTU

BAHASA MELAYU

990 MINIT

PERSEDIAAN DAN PENGAJARAN

120 MINIT

0 comments: